Vidya Sanskar, Munger

Class-4 – Final Assessment

April 9, 2021AdminNoticeComments Off on Class-4 – Final Assessment
Name of students    
G. k. 
  
S. ST
     Math     Comp.      Hindi    Science     Eng.     Draw. 
Supriya gupta 98 98 71 98 83 93 81 95
Aadi Shri  100 95 59 63 83 88 91 95
Abubakar  90 74 42 44 58 77 68 95
Maahi kri.  98 99 53 96 78 94 95 95
Shivangi  kashyap  98 98 86 96 72 89 86 95
Aastha kri.  100 100 85 99 89 98 99 95
Anu priya             AB             AB .           AB .         AB  .           AB             AB  51 .          AB 
Jaya Raj  100 100 81 65 82 90 83 95
Priyanshu Raj 2. 99 100 79 98 69 94 94 95
Shlok Raj  98 97 86 88 88 99 80 80
Faiz  96 95 56 44 69 62 47 90
Ehtesham zafar 100 93 80 94 84 94 87 90
Abdul ahad  99 100 72 84 71 91 81 93
Arshad alam 96 97 86 94 72 94 87 95
Vaibhav sharma 96 98 72 63 70 73 79 92
Harsh Raj  69 75 41 43 52 42 46 95
Siddharth sharma  98 97 90 82 78 96 82 92
Niyati sinha 98 99 78 84 81 91 94 92
Zainab alam  100 99 86 92 85 97 99 93
Krishnand kr.  47 34 40 17 55 25 18 93
Priyanshu kr.  44 62 39 19 31 31 34 95
Ritika kri.  94 98 78 98 64 92 93 93
Baboo saheb  68 68 35 61 56 71 65 93
Riya Rani 98 91 85 87 98 98 84 93