Vidya Sanskar, Munger

S.A. 1 RESULT CLASS L.K.G

September 23, 2022AdminNoticeComments Off on S.A. 1 RESULT CLASS L.K.G
NAME ADM.NO ENG HINDI MATH P.G DRAW RHYMES VIVA PER%
Ananya kumari 739 66 74 73 61 74 83 82 73.20%
Anu Priya 818 Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld
Anant raj 827 93 93 89 76 67 86 86 84.20%
Anshik Kumar 775 65 69 66 83 74 93 83 76%
Aaurushi Kumari 750 97 92 98 94 88 87 93 92%
Avishev Savant 758 99 97 95 97 88 87 92 93%
M.D Aayan 852 94 87 98 93 89 98 87 92.20%
M.D Ahmad 850 Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld
M.D Aahil sheikh 760 79 73 89 86 88 88 87 84.20%
Devraj upadhaya 751 84 83 79 79 85 13 12 62.10%
Kunal Anand 649 97 93 97 97 89 98 93 94.80%
Manas Kumar 754 83 84 85 90 74 94 89 85.50%
Madhavi Kumari 656 85 84 94 92 79 97 88 88.40%
Neha Kumari 889 90 97 96 91 88 98 87 94.40%
Pratik Kumar 826 98 84 99 99 87 98 88 93.20%
Raghav Raj 756 Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld
Rudransh  Kumar 891 94 70 96 93 88 88 88 88.10%
Siddharth  696 62 61 65 57 87 77 83 70.20%
Vipul 867 95 94 88 92 90 98 91 92.50%
Yash Raj 629 84 81 92 83 80 98 92 87.10%
Ayansh 897 97 98 91 96 77 98 93 92.80%
Rishant 892 93 92 91 89 98 88 88 91.20%
Prachi 912 Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld
Mahi  858 90 91 79 93 89 97 87 89.40%
Ananya Gupta 635 Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld
Khayati 836 84 84 91 85 89 82 91 86.50%
Aarav Raj 900 88 86 98 87 88 98 88 90%
 Ansh raj 1 907 92 93 98 94 89 98 87 93%
Ansh raj 2 700 Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld Result withheld
Yashawi shaurya 949 87 75 74 85 89 80 80 81.40%
Priyanshu kumar 952 58 76 73 60 79 79 75 70%