Vidya Sanskar, Munger

S.A.1 RESULTS CLASS NURSERY

September 23, 2022AdminNoticeComments Off on S.A.1 RESULTS CLASS NURSERY
    Student’s Name           English             Hindi              Math           Drawing           Rhymes              Viva %
Aadhvan Raj 93 98 98 100 95 95 96.50%
Ahan kr. Sharma RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD
Aman Jha 96 95 93 95 95 95 94.83%
Ansh Pandey 87 84 98 96 95 100 93.30%
Aaradhya Kumari 93 87 87 90 95 95 91%
Chetan Anand 96 79 98 99 95 100 94.50%
Harsh Raj Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab
Kanishka Sharma 99 98 96 98 100 100 98.50%
Komal Bharti 86 85 72 87 85 82 82.83%
Kumari Shanvi 97 96 93 98 90 20 82.30%
Manas Kumar 61 71 57 92 88 88 76.00%
Mayank Sharma 87 69 50 84 89 18 66.71%
Mehul Gupta 93 74 96 88 91 89 88.50%
Minakshi Kumari 96 93 89 97 94 88 92.83%
Nidhi Yadav 93 77 76 94 87 88 86.33%
Payal Raj RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD RESULT WITHHELD
Rishabh Raj 18 19 19 94 89 88 54.50%
Sahil Kumar 96 100 100 99 99 99 98.83%
Sanvi Sharma 98 96 96 100 20 100 85%
Shreya Gupta 100 95 96 96 100 100 97.83%
Shreya Sinha 90 74 85 89 88 14 73.80%
Shreya Mishra 95 Ab Ab Ab Ab Ab Ab
Shreyanshi Raj 69 62 66 97 89 88 78.50%
Supriya Kumari 97 98 88 98 94 94 94.83%
Suryash Kumar 94 86 88 91 93 88 90%
Swastik Priya 80 72 13 15 13 86 46.50%
Tuba Ambrin 95 88 85 96 93 98 92.50%
Vaishnavi Raj Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab
Virat Singh Yadav 97 89 80 94 99 93 91.83%
Srishti Gupta 96 95 99 99 95 100 97.30%
Sejal Desai 98 93 96 98 89 99 95.50%
Dipti Singh  82 81 89 97 98 98 90.83%
Abhinav Kumar 96 96 97 98 99 98 97.30%
Suchitra Sharma 71 39 58 88 89 82 71%
Aswin 82 35 75 87 89 87 75.83%
Neha Kumari  62 35 50 84 79 79 66.83%
Raj 90 89 88 88 80 90 87.50%
Aryan Raj 37 22 42 82 79 79 56.83%
Reyansh Singh 80 70 50 83 84 82 74.80%