Vidya Sanskar, Munger

S.A.2 RESULT CLASS-2

March 26, 2022AdminNoticeComments Off on S.A.2 RESULT CLASS-2
Name of students Adm. no. English Hindi Math Science S.St G.K ICT Drawing Percentage
Anya Sri 250 89 76 97 91 91 93 93 96 90.75%
Kumar Aryan 796 87 77 94 86 90 90 92 96 89%
Aryan Raj 282 76 37 66 62 57 65 62 94 64.87%
Arnav Singh 447 90 81 75 90 93 94 96 98 89.62%
Arifa Parveen 391 89 79 83 71 74 85 64 88 79.12%
Aakriti Chaudhary 419 88 69 55 87 61 87 72 92 76.37%
Ansh Raj 499 84 69 64 81 72 77 82 95 78%
Abhinav Kumar 413 54 34 48 26 24 17 15 92 38.75%
Adarsh Kumar 533 68 58 60 43 48 65 44 96 60.25%
Harsh Raj 771 94 85 97 96 96 98 19 96 85.12%
Hrithik Roshan 320 47 28 50 21 22 71 21 85 43.12%
Ishani Gupta 782 14 20 62 10 10 11 10 86 27.87%
Kaustubh 333 98 93 93 96 97 95 99 94 95.62%
Laksh Kumar 310 76 71 89 66 62 80 77 93 76.75%
Mohammad Ali Sher 522 75 66 64 60 60 85 68 94 71.50%
Misty Yadav 552 91 83 80 77 69 81 18 98 74.62%
Neel kamal 679 77 54 74 83 80 82 72 91 76.62%
Nitya Kumari 344 93 89 74 88 84 97 68 95 86%
Priyanshu Sharma 755 98 98 81 98 96 97 89 89 93.25%
Priya Ranjan 163 63 71 68 41 44 57 41 91 59.50%
Palak Priya 748 89 83 90 84 94 94 89 95 89.75%
Piyush Kumar-1 303 63 51 88 59 56 79 51 97 68%
Piyush Kumar-2   28 25 56 25 21 18 15 86 34.25%
Pratyusha shrivtastav 469 93 90 84 94 95 99 85 98 92.25%
Rohan Kumar 285 89 80 82 89 96 90 93 94 89.12%
Raj laxmi 382 81 74 84 71 69 80 62 94 76.87%
Rajveer Yadav 383 81 55 92 72 66 82 78 93 77.37%
Ragini Kumari 251 96 90 77 87 82 99 77 94 87.75%
Ruchika Kumari 426 99 95 94 96 99 100 98 99 97.50%
Kinjal Rani 588 96 98 90 95 99 97 97 98 96.25%
Sahitya Prakash 736 87 64 86 73 70 84 82 94 80%
Saswat Kumar 245 82 62 71 77 78 83 76 92 77.62%
Samar Anand 346 96 90 87 94 94 94 88 91 91.75%
Sneha Kumari 267 89 91 74 81 70 83 69 86 80.37%
Shivam Kumar-1 488 79 55 73 83 94 94 88 96 82.75%
Sarika Bharti 276 49 39 52 38 40 53 33 94 51%
Veer Prabhat Roy 269 88 73 88 91 84 91 83 97 86.87%
Vaishnavi Kumari 666 Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab  
Raunak Raj 318 52 11 51 34 35 51 34 96 45.50%
Shivam Kumar-2 273 63 9 34 17 25 34 10 90 35.25%
Yash Anand 683 68 47 71 44 50 51 24 97 56.50%
Aaradhya Shri 661 94 88 91 89 91 87 86 97 90.37%
Jiya Bharti 342 95 87 90 89 92 83 85 97 89.75%